Hlavná stránka
O škole
Štúdium, odbory
Pripravujeme
Podujatia
Ponuka
Naše úspechy
Napísali o nás
Galéria
Správy
Správa výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Tlačiť E-mail

S p r á v a

 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Základnej umeleckej školy Turzovka

za školský rok 2015/2016.

 


 
  
Celý článok...
 
S p r á v a o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej školy Tlačiť E-mail

S p r á v a

 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Základnej umeleckej školy Turzovka

za školský rok 2014/2015.

 

 

 

Predkladá:

 

Petronela Stuchlá, DiS. art., riad. školy                                                

 

                                                                       Prerokované v pedagogickej rade školy                                                                                 dňa

 

                                                                       Vyjadrenie rady školy:

 

                                                                       Rada školy odporúča zriaďovateľovi

                                                                       Mestu Turzovka

                                                                       s c h v á l i ť – n e s c h v á l i ť

Správu o výsledkoch a podmienkach

výchovno-vzdelávacej činnosti 

ZUŠ Turzovka za školský rok 2014/2015

 

 

                       

                                                                       dátum:.....................................................

                                                                                     Miroslava Badžgoňová

predseda Rady školy pri ZUŠ Turzovka

 

 

Stanovisko zriaďovateľa:

 

Mesto Turzovka

s ch v a ľ u j e – n e s ch v a ľ u j e

Správu o výsledkoch a podmienkach

výchovno-vzdelávacej činnosti

ZUŠ Turzovka za školský rok 2014/2015

 

 

 

 

dátum:.........................................................             

        za zriaďovateľa

 

S p r á v a

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti

 ZUŠ Turzovka za školský rok 2013/2014.

 

I.

a) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a)

 

1. Názov školy:  Základná umelecká škola

2. Adresa školy: M. R. Štefánika 355, 023 54 Turzovka

3. Telefónne číslo: 041 / 4352 549041 / 4352 549                   

4. Internetová adresa: www.zusturzovka.sk      e-mailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.                

5. Zriaďovateľ: Mesto Turzovka

 

 

6. Vedúci zamestnanci školy:

 

Meno a priezvisko

Funkcia

Petronela Stuchlá, DiS. art.

riaditeľ školy

Eva Stuchlíková, DiS.

zástupca riaditeľa školy

 

 

7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:

 

7.1) Údaje o rade školy:

 

Rada školy pri ZUŠ Turzovka bola ustanovená v zmysle § 24 Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 2. 4. 2012. Funkčné obdobie začalo dňom 2. 4. 2012 na obdobie 4 rokov.

 

Členovia rady školy:

 

P. č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený /delegovaný/ za

1.

Miroslava Badžgoňová

predseda

pedagogických zamestnancov

2.

Eva Hejčíková

člen

zriaďovateľa

Od 1. 4.

Ing. Marián Masnica

 

 

3.

Mgr. Jana Maďariová

člen

zriaďovateľa

Od 1. 4.

Ing. arch. Pavol Čuboň

 

 

4.

Bc. Agáta Machovčáková

člen

zriaďovateľa

Od 1. 4.

PaedDr. Eleonóra Nekorancová

 

 

5.

Mgr. Monika Blaskovicsová

člen

rodičov

6.

Vlasta Perďochová

člen

rodičov

7.

Vladimíra Turiaková, DiS. art.

člen

pedagogických zamestnancov

 

 

 

 

 

 

Rada školy prerokovala:

- Informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení školského 

   roka 2014 / 2015

- Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2013/ 2014

- Návrh úpravy rozpočtu na rok 2014

- Návrh rozpočtu na roky 2015 -17

- Správu o hospodárení za rok 2014

 

7.2) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných  

       orgánoch riaditeľa školy:

  1. Prehľad (zoznam)  poradných orgánov riaditeľa školy:

a)      pedagogická rada

b)      predmetové komisie

  1. Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy:

Pedagogická rada školy sa stretla 7-krát v školskom roku, v septembri schválila ročný  plán práce školy, na každom zasadnutí schvaľuje podrobnejší plán práce na  obdobie do ďalšieho zasadnutia.

Predmetové komisie sa stretávajú minimálne trikrát za školský rok, vypracovávajú svoj ročný plán práce, z ktorého vychádza ročný plán práce školy. Na záver školského roka vypracovávajú hodnotenie svojej práce, z ktorého vychádza hodnotenie práce celej školy.

 

b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2014/2015 (§ 2 ods. 1 písm. b)

I. stupeň:

 

 

Stav k 15. 9. 2014

odbor

Ročník

hudobný

výtvarný

tanečný

lit.- dram.

SPOLU

Prípr.

    9

    6

40

  -

  55

1.

  56

  42

17

5

120

2.

  27

+ 1 ŠPD

  20

  7

-

  54

+ 1 ŠPD

3.

  12

  22

  7

2

  43

4.

  14

  17

16

2

  49

1. /2.

  17

  11

11

-

  39

2./2.

    5

    8

  -

-

  13

3./2.

    4

    2

  1

-

    7

8.

-

    7

-

-

   7

Spolu

144

+ 1 ŠPD

135

99

9

     387

+ 1 ŠPD

 

 

 

 

 

 

II. stupeň:

 

 

Stav k 15. 9. 2014

odbor

Ročník

hudobný

výtvarný

tanečný

lit.- dram.

SPOLU

Prípr.

-

-

-

-

-

1.

2

  7

-

2

11

2.

-

  3

  7

1

11

    3.

-

-

  4

-

 4

4.

-

-

  8

-

 8

Spolu

 

2

10

19

3

34

 

Zmeny stavu žiakov v priebehu školského roka 2014 / 2015:

 

Odbor

Stav žiakov

k 15. 9. 2014

Vystúpili

k 31. 1. 2015

Stav žiakov

k 30. 6. 2015

hudobný

147

  -

147

výtvarný

145

  -

145

tanečný

118

10

108

liter.-dram.

  12

  1

  11

SPOLU

422

11

411

 

c)1 Údaje o počte zapísaných žiakov  do prvého ročníka (§ 2 ods. 1 písm. c))

 

ročník

počet žiakov spolu

z toho v odbore

hudobnom

výtvarnom

tanečnom

lit. – dram.

prípravný

  71

  6

13

52

-

prvý

140

72

20

42

6

SPOLU

211

78

33

94

6

 

c)2 Údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy (§ 2 ods. 1 písm. c)

 

Názov školy

 

Počet

prihlásených

Počet

prijatých

Škola úžitkového výtvarníctva Trenčín

2

2

Škola úžitkového výtvarníctva Žilina

1

1

Pedag. a sociálna akadémia Turčianske Teplice

1

-

Pedag. a sociálna akadémia sv. M. Goretti Čadca

1

1

Súkromné konzervatórium D. Kardoša Topoľčany

1

-

Súkromné hud. a dram. konzervatórium Martin

1

0

 

d) – pre stredné školy

 

 

 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania  (§ 2 ods. 1 písm. e) 

 

Prípravné štúdium (hodnotené slovne):

 

Odbor

Počet žiakov

Postúpili do

1. ročníka

Hudobný

  9

  8

Tanečný

17

17

Výtvarný

  6

  6

SPOLU

28

28

 

 

Odbor

Prospeli

s vyznamenaním

1. / 2. polrok

Prospeli

 

1. / 2. polrok

Neprospeli

 

1. / 2. polrok

Spolu

 

1. / 2. polrok

Hudobný

117 / 120

21 / 10

0 / 8

138 / 138

Výtvarný

139 / 139

 0 /   0

0 / 0

139 / 139

Tanečný

  78 /   68

 0 /   0

0 / 0

  78 /   68

Literárno-dramat.

  12 /   11

 0 /   0

0 / 0

       12 /   11

SPOLU

346 / 338

21 / 10

0 / 8

367 / 356

 

 

f) Zoznam študijných odborov a jednotlivých predmetov, zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2013/2014 ( §2 ods.1 písm. f)

 

 

Odbor

 

Predmet

Uplatňované

učebné plány č.

     nové              staré

HUDOBNÝ

 

Prípravné štúdium

1a  A, 1b B 

-

Hra na klavíri, keyboarde

3

20

Hra na gitare

4

20

Hra na akordeóne

4

-

Hra na sopr. zobcovej flaute

5

-

Spev

7

-

Hra na elektrickej gitare

4a

-

Hra na bas. gitare, bicích a ľudových nástrojoch

9

12

-

 

VÝTVARNÝ

 

Prípravné štúdium

51

-

Základné štúdium I.

52

43

Základné štúdium II.

-

44

Rozšírené štúdium  II.

-

45

TANEČNÝ

Prípravné štúdium 1, 2

35

-

Základné štúdium I.

36, 37

-

Základné štúdium II.

-

40

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ

Základné štúdium I.

Dramatické a slovesné oddelenie

 

41

 

52

 

K uplatňovaniu učebných plánov podotýkam, že prípravný, prvý, druhý, tretí, štvrtý ročník prvej časti (primárne umelecké vzdelávanie) a 1., 2. a 3. ročník 2. časti (nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie) sa vyučoval podľa nových učebných plánov, schválených 20. augusta 2009 s platnosťou od 1. septembra 2009 a ostatné ročníky podľa starých učebných plánov, schválených 22. 12. 2003 s platnosťou od 1. septembra 2004.

 

 

g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy  (§ 2 ods. 1 písm. g)

 

 

Počet

Zamestnanci školy

21

z toho pedagogickí zamestnanci 

19

z počtu  pedagogických zamestnancov

 

- kvalifikovaní

13

- nekvalifikovaní

  6

z toho nepedagogickí zamestnanci

  2

z počtu nepedagogických zamestnancov

 

- upratovačka

  1

- administratívna pracovníčka

  1

 

V zamestnancoch nie sú započítané 2 pracovníčky na materskej, resp. rodičovskej dovolenke.

    

 

g 1) Zoznam učiteľov a ich aprobácia, resp. vyučujú:

Vedenie školy:

Stuchlá Petronela, DiS. art. – riaditeľka                               flauta

Stuchlíková Eva, DiS. – zástupkyňa riaditeľky                    výtvarný odbor

 

Ostatní pedagogickí zamestnanci:

Badžgoňová Miroslava – učiteľka (skrátený úväzok)          tanečný odbor

Mgr. Bajáková Ľubica – učiteľka (skrátený úväzok)            tanečný odbor

Bc. Bytčanková Eva – učiteľka (skrátený úväzok)              tanečný odbor

Cisáriková Jana, DiS. art. – učiteľka                                    klavír

Mgr. Fernando Katarína – učiteľka                                      MD a RD

Mgr. Greňo Ivona – učiteľka (skrátený úväzok)                  spev

Hlavačák Pavol – učiteľ                                                        heligónka, klarinet

Mgr. Horváth Zdenko – učiteľ                                             klavír

Mgr. Hrtús Miroslav.                                                             hudobná náuka

Letová Marta – učiteľka (skrátený úväzok)                          literárno-dramatický odbor

Marcová Eva, DiS. – učiteľka                                              výtvarný odbor

Minik Rudolf, DiS. art. – učiteľ                                           gitara, bas. gitara, keyboard

Miník Anton – od 4. 2. 15 (skrátený úväzok)                       bicie, elektr. gitara, skupina

Řezníčková Janka – učiteľka (skrátený úväzok)                   akordeón

Slezáková Alžbeta, DiS. – učiteľka                                      výtvarný odbor

Mgr. srt. Sobčák Peter – učiteľ                                             gitara

Turiaková Vladimíra, DiS. art. – učiteľka                             klavír

Bc. Veselý Ondrej, DiS. art.                                                  gitara

 

 

Nepedagogickí zamestnanci:

Badžgoňová Miroslava – administratívna pracovníčka – MD a RD

Bukovanová Edita – upratovačka (skrátený úväzok)

Pukalíková Stanislava – administratívna pracovníčka (skrátený úväzok –zástup MD a RD)

 

g 2) Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2014 / 2015

 

Predmet

Počet učiteľov neodborne

vyučujúcich daný predmet

Tanečný odbor

3

Výtvarný odbor

-

Literárno-dramatický odbor

1

Hra na klavíri

1

Hra na keyboarde

-

Hra na gitare a elektr. gitare

1

Hra na basovej gitare

-

Hra na akordeóne

1

Hra na zobcovej flaute

-

Hra na bicích nástrojoch

1

Hra na ľudových nástrojoch

1

Spev

-

 

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy - za školský rok 2014/2015  ( §2 ods.1 písm. h)

 

Forma vzdelávania

Počet vzdeláva-ných

Priebeh vzdelávania  počet

ukončilo

pokračuje

začalo

Vysokoškolské štúdium

II. stupňa

2

2

-

-

Prvá atestácia

 

4

4

-

-

Funkčné vzdelávanie

 

1

-

1

-

Aktivizujúce metódy vo výchove

 

4

4

-

-

Aktualizačné vzdelávanie: Zážitkové učenie v hudobnej výchove v predprimárnom vzdelávaní, primárnom vzdelávaní a na ZUŠ

1

1

-

-

 

 

i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. i)

 

Údaje o aktivitách organizovaných školou:

-          Výstavy žiackych výtvarných prác v priestoroch:

- ZUŠ Turzovka, OcÚ Korňa, ZŠ Korňa, ZŠ Klokočov – november, december  2014, január, február,  marec,  apríl, máj 2015

- hypermarketu TESCO – október 2014

-          Záverečná výstava žiackych výtvarných prác, spojená s tvorivými dielňami – 20. 5. 2015 – 2. 6. 2015 - výstavná sieň  Kultúrneho domu Turzovka

-          Interné koncerty v priestoroch školy – 21. 10. 2014;  1. 12. 2014 (Staškov);

9. 12. 2014; 19. 3. 2015;  7. 5.  2015 (Staškov);  

-          Verejné koncerty – 5. 2. 2015;  14. 4. 2015;  23. 6. 2015 – výstavná sieň Kultúrneho domu Turzovka

 

Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila:

 

-          Valašská heligónka – 16. ročník medzinárodnej prehliadky heligonkárov v Halenkove (ČR) – 20. 9. 2014 – vystúpenie 4 našich žiakov - heligonkárov - s p. uč. Hlavačákom

-          Prešporský pohár – 27. 9. 2014 – medzinárodná súťaž mažoretiek v Bratislave – účasť mažoretkového súboru Nicol – umiestnenie do 3. miesta:

1. miesto: sólo kadet baton K. Kobolková; trio a miniformácia kadet baton; miniformácia kadet mix;  sólo junior baton aj pom-pom L. Gajdičiarová; sólo             senior baton P. Bajáková; miniformácie senior baton, pom-pom a flag; veľká formácia senior baton

2. miesto:  sólo jkadet pom-pom P. Kaduchová; trio kadet pom-pom; veľká formácia kadet baton

3. miesto: miniformácia kadet pom-pom; duo senior baton

-          Moje návraty – vernisáž výstavy Mgr. L. Ulmana vo výstavnej sieni KD R. Jašíka v Turzovke – 1. 10. 2014 -  kultúrny program

-          Mesiac úcty k starším   8. 10. 2014 – vystúpenie súboru Džarek pre dôchodcov v priestoroch klubu Kultúrneho domu R. Jašíka v Turzovke

     – 29. 10. 2014 – verejný koncert žiakov hudobného

a literárno- dramatického odboru v priestoroch výstavnej siene Kultúrneho domu R.       Jašíka v Turzovke

-          Lietajúce rozprávky – Šarkaniáda v Šarkparku – 10. 10. 2014 – vystúpenie žiakov hudobného odboru; účasť žiakov výtvarného odboru s vyrobenými  šarkanmi

-          Memoriál Janky Jakubíkovej – 2. ročník medzinárodnej súťaže mažoretiek v Púchove – 18. 10. 2014 - účasť mažoretiek Nicol – umiestnenie do 3. miesta: 

1. miesto: sólo kadet baton K. Kobolková; sólo junior baton L. Gajdičiarová; sólo senior baton P. Bajáková;, duo senior baton; sólo kadet pom-pom P. Kaduchová; trio kadet pom-pom; miniformácie kadet a senior baton; miniformácie kadet a senior mix; veľká formácia senior baton

2. miesto: sólo junior pom-pom L. Gajdičiarová; trio kadet baton a veľká formácia kadet baton

-          Farebná riava poznania – vernisáž výstavy Mgr. Vladimíra Šufliarskeho vo výstavnej sieni KD R. Jašíka v Turzovke – 29. 10. 2014 -  kultúrny program

-          O pohár mesta Hranice – 4. ročník medzinárodnej súťaže mažoretiek v Hraniciach na Morave (ČR) – 8. 11. 2014 – účasť mažoretkového súboru Nicol – umiestnenie do 3. miesta:

1. miesto: sólo kadet baton K. Kobolková; miniformácie kadet a senior baton

2. miesto:  trio kadet baton; sólo junior baton L. Gajdičiarová; duo senior baton; veľké formácie kadet a senior baton

-          Vianoce očami detí – detská výtvarná súťaž, organizovaná Kysuckým múzeom v Čadci – zaslanie výtvarných prác žiakov – udelenie pamätného listu a vecnej ceny ZUŠ Turzovka za techniku „Enkaustika“

-          Zlatá hủlka – 5. ročník mažoretkovej súťaže v malých formáciách baton a pom-pom v Hradci nad Moravicí (ČR) – 22. 11. 2014 – účasť mažoretkového súboru Nicol –

umiestnenie do 3. miesta: 

1. miesto: sólo pom-pom kadet P. Kaduchová; trio pom-pom kadet; miniformácia pom-pom kadet; sólo junior baton  aj pom-pom L. Gajdičiarová; duo senior baton; miniformácia senior baton

2. miesto: miniformácia kadet baton; sólo senior baton P. Bajáková

3. miesto. sólo kadet baton K. Kobolková; trio kadet baton

-          Jašíkove Kysuce – 2. 12. 2014 literárne popoludnie,  5. 12. 2014 – vernisáž výstavy  fotografií vo výstavnej sieni Kultúrneho domu v Turzovke – v programoch vystúpili žiaci hudobného odboru

-           Vienna Christmas Open – medzinárodná súťaž mažoretiek vo Viedni   (Rakúsko) –

7. 12. 2014 – účasť mažoretkového súboru Nicol – umiestnenie do 3.        miesta: 

1. miesto: sólo pom-pom junior L. Gajdičiarová; miniformácie mix a flag senior

2. miesto: trio kadet baton; miniformácia kadet mix; miniformácia senior baton

-          Vianočné trhy - 13. a 14. 12. 2014 vo vysokej nad Kysucou – vystúpenie súboru                              heligonkárov Džarek

                          – 19. 12. 2014 pred Mestským úradom v Turzovke – vystúpenie                               súboru heligonkárov Džarek a  žiakov speváckeho oddelenia

-          Mažoretka Juventusu – súťaž mažoretiek v Karvinej (ČR) – 24. 1. 2015 -          účasť mažoretkového súboru Nicol – umiestnenie do 3. miesta: 

1. miesto: trio senior baton

2. miesto: sólo senior baton P. Bajáková

-          Hviezdoslavov Kubín – účasť žiačky LDO Tamary Dodekovej na súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy - 12. 2. 2015 - obvodné kole súťaže v Turzovke

                                                              - 10. 3. 2015 - okresné kolo súťaže v Čadci

-          Fašiangový sprievod v Turzovke – 13. 2. 2015 – účasť žiakov a pedagógov - výtvarný odbor  - výroba masiek; hudobný odbor - hudobný program

-          Vesmír očami detí – XXX. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže – zaslanie výtvarných prác žiakov do regionálneho kola súťaže

-          Pohyb bez bariér    medzinárodná tanečná súťaž – účasť TS Reflex v kategórii disco formácií            - semifinálové kolo v Žiline – 12. 4. 2015 –– umiestnenie do 3. miesta:  1. miesto: sólo deti N. Michalíková; 2. miesto : duo junior - T. Dorociaková, N. Kubalová; 3. miesto: duo mládež - A. Bernátová, M. Niniková

                       - finále v Bratislave  - 3. 5. 2015 - umiestnenie do 3. miesta: 

1. miesto: duo junior - T. Dorociaková, N. Kubalová;

3. miesto: sólo deti N. Michalíková a duo mládež - A. Bernátová, M. Niniková

-          Tanečné topánky – 17. 4. 2015 – 12. ročník tanečnej súťaže organizovanej CVČ Turzovka – účasť tanečného súboru Reflex – umiestnenie do 3. miesta: kategória detí do 8 rokovduo V. Staníková a J. Zavičárová  2. miesto; kategória detí do 11 rokov – sólo  N. Michaliková2. miesto, skupina  – 3. miesto

-          MIA DANCE – semifinálové kolo tanečnej súťaže v Havířove (ČR) – 26. 4. 2015 -

            účasť tanečného súboru Reflex v disciplíne disco – umiestnenie do 3. miesta: kategória   od 9 do 12 rokov – duo T. Dorociaková a N. Kubalová - 2. miesto; kategória od 11 do           13 rokov – sólo N. Michalíková - 1.             miesto;  kategória od 17 do 20 rokov – duo A.        Bernátová, M. Niníková  - 2. miesto a miniformácia  – 2. miesto

-          11. prehliadka mažoretiek, roztlieskávačiek a tanečných skupín, organizovaná CVČ Turzovka – 1. 5. 2015 v kinosále KD R. Jašíka v Turzovke – vystúpenie mažoretiek Nicol pod vedením Mgr. Ľubice Bajákovej a tanečnej skupiny Reflex pod vedením p. uč. Miroslavy Badžgoňovej

-          Považskobystrický pohár – tanečná súťaž v diskotancoch organizovaná CVČ Považská Bystrica – 2. 5. 2015 – účasť tanečného súboru Reflex –  miniformácia junior – 3. miesto

-          Deň matiek    – Turzovka - 10. 5. 2015 - slávnostný program v Kultúrnom dome R. Jašíka – vystúpenie žiakov tanečného, hudobného a literárno-dramatického odboru – program scenáristicky pripravila a zároveň moderovala p. uč. M. Letová, zabezpečenie ozvučenia a osvetlenia

                       - Korňa - 10. 5. 2015 – vystúpenie žiakov hudobného odboru                                   elokovaného pracoviska v Korni

                       - Podvysoká – 17. 5. 2015 – vystúpenie žiakov tanečného odboru                                       elokovaného pracoviska na Podvysokej

-          Turzovský vrabčiak – 10. ročník súťaže country, folk a trampskej piesne – 16. 5. 2015 – účasť hudobnej  skupiny ZUŠ Turzovka The Herrings, ktorá získala cenu diváka

-          15. prehliadka kysuckých mažoretiek v Čadci – 28. 5. 2015 – vystúpenie  mažoretkového súboru Nicol

-          Oščadnická heligónka – 30. a 31. 5. 2015 – 23. ročník medzinárodnej nesúťažnej prehliadky v hre na heligónku – účasť žiakov hudobného odboru – heligonkárov

-          Otvorenie viacúčelového ihriska Gymnázia v Turzovke – 1. 6. 2015 – vystúpenie žiakov hudobného a tanečného odboru a ozvučenie

-          Deň detí v Čadci – 1. 6. 2015 – vystúpenie žiačok speváckeho oddelenia V. Janešíkovej a K. Kubačákovej

-          Festival komornej hudby – súťaž v komornej hre, organizovaná ZUŠ Čadca – 3. 6. 2015 - účasť žiakov gitaristov L. Stopku a K. Trebulovej

-          XII. majstrovstvá Slovenska v mažoretkovom športe v Sabinove –  5. – 6. 6. 2015 – účasť mažoretkového súboru Nicol –  umiestnenie do 3. miesta:

1. miesto: sólo senior baton P. Bajáková; miniformácia kadet mix; miniformácia kadet pom-pom

2. miesto: sólo kadet baton K. Kobolková; trio kadet pom-pom K. Kobolková, N. Michalíková a P. Kaduchová; trio senior baton P. Bajáková, D. Dlhopolčeková, M. Hutyrová

3. miesto: sólo kadet pom-pom P. Kaduchová; miniformácia kadet baton

-          Prostějovská medaila – 5. súťažná prehliadka mažoretiek v Prostějove (ČR) – 13. 6. 2015 – účasť mažoretkového súboru Nicol – umiestnenie do 3. miesta:

1. miesto: sólo kadet pom-pom P. Kaduchová; sólo senior baton P. Bajáková; trio kadet baton; trio kadet pom-pom; miniformácia kadet pom-pom a mix; veľká formácia kadet baton

2. miesto: sólo kadet baton K. Kobolková; miniformácia kadet baton; trio senior baton

-          Prešporský pohár - 20. 6. 2015 – medzinárodná súťaž mažoretiek v Bratislave – účasť mažoretkového súboru Nicol – umiestnenie do 3. miesta:

1. miesto: sólo kadet baton K. Kobolková; sólo    senior baton P. Bajáková; trio       kadet pom-pom; miniformácie kadet baton, pom-pom aj mix; veľká formácia        kadet baton

2. miesto:  sólo kadet pom-pom P. Kaduchová; duo kadet baton; trio senior baton

-          Beskydská heligónka – 15. ročník medzinárodnej súťaže heligonkárov v Ostravici (ČR) – 20. 6. 2015 – účasť žiakov hudobného odboru žiakov-heligonkárov.

Mária Záhumenská 1. miesto; M. Lašo – 2. miesto; B. Janíková – cena poroty

-          Balónom do sveta – 27. 6. 2015 – vystúpenie tanečnej skupiny Reflex a mažoretiek Nicol – podujatie organizované KaSS Turzovka na záver školského roka

-          4. medzinárodné stretnutie heligonkárov – hotel Smažák Turzovka – 4. 7. 2015 – vystúpenie žiakov-heligonkárov, zabezpečenie ozvučenia

-          Drotária – festival folk, country a dobrej hudby – 18. 7. 2015 - účasť hudobnej skupiny The Herrings v súťaži amatérskych skupín a interpretov – zisk ceny primátora

-          Rock Beskyd Fest – festival rockovej hudby - vystúpenie hudobnej skupiny The Herrings na prehliadke začínajúcich rockových kapiel Beskydský objav rocku

-          Pokus o zápis do Guinnessovej knihy rekordov – 15. 8. 2015:

– Beskyd dance – vystúpenia žiačok tanečného odboru  – mažoretiek Nicol a      tanečného   súboru Reflex  v celodennom programe

-          Turzovská cifrovačka  – 12. ročník medzinárodneho stretnutia heligonkárov v rámci Beskydských slávností – 17. 8. 2015 - organizácia podujatia ( zostavenie programu, sprievodné slovo, evidencia účinkujúcich ) + vystúpenie súboru Džarek a jednotlivých žiakov-heligonkárov

      -      XII. majstrovstvá Európy v mažoretkovom športe v Brne (ČR) – 20. – 21. 8. 2015   – účasť mažoretkového súboru Nicol :

Umiestnenia:

              2. miesto – trio kadet pom-pom P. Kaduchová, K. Kobolková, N. Michalíková

              2. miesto – miniformácia kadet mix

              5. miesto – sólo kadet pom-pom P. Kaduchová

              5. miesto – miniformácia kadet baton

  6. miesto - sólo kadet baton K. Kobolková

  6. miesto – miniformácia kadet pom-pom

  6. miesto – trio senior baton

  7. miesto – sólo senior baton P. Bajáková

-          7. stretnutie na hranici  – stretnutie seniorov z ČR, Poľska a Žilinského samospávne-

ho kraja v amfiteátri  v Turzovke – zabezpečenie ozvučenia

 

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j)

4 pedagogickí zamestnanci školy sa prihlásili do projektu Aktivizujúce metódy vo výchove, na základe ktorého sme dostali interaktívnu tabuľu, ktorú využívame pri vyučovaní hudobnej náuky.

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole (§ 2 ods. 1 písm. k) .

Po roku 2000 nebola na škole vykonaná komplexná inšpekcia.

 

l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l) 

 

V budove našej školy sú dobré podmienky pre individuálne vyučovanie hudobného odboru  a vyučovanie výtvarného odboru. Chýbajú nám však väčšie priestory na  vyučovanie tanečného a literárno-dramatického odboru s vhodným vybavením – zrkadlá, baletné tyče. Priestory pre tanečný odbor nám poskytuje ZŠ v Turzovke, KaSS v Turzovke a ZŠ v Podvysokej, literárno-dramatický odbor  vyučujeme v učebni hudobnej náuky, výtvarný odbor aj v ZŠ Korňa a ZŠ Klokočov a hudobný odbor aj v ZŠ Staškov a ZŠ Korňa.

Materiálne podmienky školy sú dobré. Škola je slušne vybavená hudobnými nástrojmi, ozvučovacou aparatúrou, zabezpečujeme materiál pre výtvarný odbor, hudobniny pre odbor hudobný, kostýmy pre odbor tanečný i literárno-dramatický, ladenie a opravy hudobných nástrojov, prevoz žiakov na vystúpenia a súťaže. Rozpočet na rok 2015 je však pre navýšenie platov o 5 % hraničný predovšetkým vo výdavkoch na materiálno-technické zabezpečenie vyučovania.

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

     (§ 2 ods. 1 písm. m).

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť školy bola v školskom roku 2014 / 2015 zabezpečená:

1. Finančnými prostriedkami od zriaďovateľa (z podielových daní) vo forme mesačných dotácií na bežné výdavky v celkovej výške ( 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 )

                                                                                   226. 913, 36 €

2.  Príspevkami na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom  od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť – školné v celkovej výške ( 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 )                                                                 

                                     15. 665, -   

 

3. Finančnými prostriedkami získanými od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb – dary, granty - v celkovej výške     za rok 2014 

                                       2. 572, -   

 

4. Inými prostriedkami získanými podľa osobitných predpisov:

    - nájomné za prenájom v celkovej výške                   1. 008, -   

                                  

    - z dobropisov (za rok 2014)                                         862, 79 €             

    - úroky z finančného hospodárenia ( za rok 2014 )           1, 43 €                               

                      

Rozpočtované bežné príjmy na školský rok 2014 / 2015 celkom:      

                                                                                   247. 022, 58 €

 

n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n).  

 

Cieľ:  Prioritou školy je sústavné skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, príprava žiakov na ďalšie umelecké štúdium a príprava na vystúpenia a súťaže.

 

Plnenie: Tento cieľ sa nám darí napĺňať, dôkazom čoho sú výsledky na prijímacích skúškach na stredné školy, úroveň vystúpení našich žiakov na kultúrnych a športových  podujatiach v meste, dosiahnuté výsledky na súťažiach – viď bod i).

 

o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

(§ 2 ods.1 písm. o).  

 

Dobré výsledky:

- príprava žiakov na prijímacie skúšky na školy s umeleckým a pedagogickým zameraním

- vysoká úroveň  súboru mažoretiek Nicol, ktorý získal 8 medailí na majstrovstvách

  Slovenska,  2 strieborné medaile na majstrovstvách Európy a výborné umiestnenia na 

  každej súťaži, ktorej sa zúčastnil

- výborná práca tanečného súboru Reflex, ktorý na celoslovenských súťažiach získal     

  niekoľko výborných umiestnení

- výborné ohlasy na koncerty, programy a výstavy, ktoré škola organizuje, príp. spolu

  organizuje

- účasť na súťažiach v rámci výtvarného odboru

- rastúci záujem medzi učiteľmi o ďalšie vzdelávanie

Oblasti, v ktorých sú nedostatky:

- nekvalifikovaní pedagógovia v tanečnom odbore

- nedostatočné priestorové a materiálno-technické zabezpečenie vyučovania v tanečnom

  a literárno-dramatickom odbore

- malá účasť na súťažiach v rámci hudobného odboru

 

Návrh opatrení:

- najdôležitejšou úlohou je znížiť počet nekvalifikovaných pedagógov na našej škole –

  začať štúdium pre splnenie kvalifikačných požiadaviek u pedagógov v tanečnom odbore

- doriešiť zabezpečenie priestorového a materiálno-technického zabezpečenia vyučovania

  v tanečnom a literárno-dramatickom odbore aspoň v budove ZUŠ – vybudovanie zrkadlovky

- v hudobnom odbore – zúčastňovať sa súťaží

 

p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium (§ 2 ods. 1 písmeno p)

Škola nepripravuje žiakov priamo na výkon povolania. Úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium je uvedená v bode d).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá:      Petronela Stuchlá, riaditeľka školy

 

V Turzovke 28. 9. 2015