Hlavná stránka
O škole
Štúdium, odbory
Pripravujeme
Podujatia
Ponuka
Naše úspechy
Napísali o nás
Galéria
Správa výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Tlačiť E-mail

S p r á v a

 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Základnej umeleckej školy Turzovka

za školský rok 2015/2016.

 


 
  

Predkladá:

 

Mgr. Dagmar Labáková, riad. školy        

                                              

 

                                                                       Prerokované v pedagogickej rade školy                                                                                 dňa

 

 

                                                                       Vyjadrenie rady školy:

 

                                                                       Rada školy odporúča zriaďovateľovi

                                                                       Mestu Turzovka

                                                                       s c h v á l i ť – n e s c h v á l i ť

Správu o výsledkoch a podmienkach

výchovno-vzdelávacej činnosti 

ZUŠ Turzovka za školský rok 2015/2016

 

 

 

 

                       

                                                                       dátum:.....................................................

                                                                                    

predseda Rady školy pri ZUŠ Turzovka

 

 

Stanovisko zriaďovateľa:

 

Mesto Turzovka

s ch v a ľ u j e – n e s ch v a ľ u j e

Správu o výsledkoch a podmienkach

výchovno-vzdelávacej činnosti

ZUŠ Turzovka za školský rok 2015/2016

 

 

 

dátum:.........................................................             

        za zriaďovateľa

S p r á v a

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti

 ZUŠ Turzovka za školský rok 2015/2016.

 

I.

a) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a)

 

1. Názov školy:  Základná umelecká škola

2. Adresa školy: M. R. Štefánika 355, 023 54 Turzovka

3. Telefónne číslo: 041 / 4352 549                   

4. Internetová adresa: www.zusturzovka.sk     e-mailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.                

5. Zriaďovateľ: Mesto Turzovka

 

 

6. Vedúci zamestnanci školy:

 

Meno a priezvisko

Funkcia

Petronela Stuchlá, DiS. art.,

od 1. 8. 2016 Mgr. Dagmar Labáková

riaditeľ školy

Eva Stuchlíková, DiS.

Od 1.9.2016 Mgr. Gabriela Žuffová

zástupca riaditeľa školy

 

 

7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:

 

7.1) Údaje o rade školy:

 

Rada školy pri ZUŠ Turzovka bola ustanovená v zmysle § 24 Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 2. 4. 2012. Funkčné obdobie začalo dňom 2. 4. 2012 na obdobie 4 rokov.

 

Členovia rady školy:

 

P. č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený /delegovaný/ za

1.

Miroslava Badžgoňová

predseda

pedagogických zamestnancov

2.

Ing. Marián Masnica

člen

zriaďovateľa

3.

Ing. arch. Pavol Čuboň

člen

zriaďovateľa

4.

PaedDr. Eleonóra Nekorancová

člen

zriaďovateľa

5.

Mgr. Monika Blaskovicsová

člen

rodičov

6.

Vlasta Perďochová

člen

rodičov

7.

Vladimíra Turiaková, DiS. art.

člen

pedagogických zamestnancov

 

Rada školy prerokovala:

- Informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení školského 

   roka 2015 / 2016

- Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2014/ 2015

- Návrh úpravy rozpočtu na rok 2015

- Návrh rozpočtu na roky 2016 – 18

 

Dňa 30. 3. 2016 bola ustanovená nová rada školy na obdobie 4 rokov v zložení:

 

P.č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený /delegovaný/ za

1.

Erika Kaduchová

predseda

rodičov

2.

Ing. Marián Masnica

člen

zriaďovateľa

3.

Ing. arch. Pavol Čuboň

člen

zriaďovateľa

4.

PaedDr. Eleonóra Nekorancová

člen

zriaďovateľa

5.

Mgr. Monika Blaskovicsová

člen

rodičov

6.

Alžbeta Slezáková, DiS.

člen

pedagogických zamestnancov

7.

Vladimíra Turiaková, DiS. art.

člen

pedagogických zamestnancov

 

 

7.2) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných  

       orgánoch riaditeľa školy:

  1. Prehľad (zoznam)  poradných orgánov riaditeľa školy:

a)      pedagogická rada

b)      predmetové komisie

  1. Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy:

Pedagogická rada školy sa stretla 7-krát v školskom roku, na každom zasadnutí schválila plán práce na  obdobie do ďalšieho zasadnutia.

Predmetové komisie sa stretávajú minimálne trikrát za školský rok.

 

 

b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2015/2016 (§ 2 ods. 1 písm. b)

I. stupeň:

 

 

Stav k 15. 9. 2015

odbor

Ročník

hudobný

výtvarný

tanečný

lit.- dram.

SPOLU

Prípr.

    6

  13

52

  -

  71

1.

  72

  20

42

+ 5 ŠPD

6

140

+ 5 ŠPD

2.

  51

 

  26

 12

-

  89

 

3.

  19

+ 1 ŠPD

  21

  4

4

  48

+ 1 ŠPD

4.

  11

  19

  6

-

  36

1. /2.

  10

  10

42

-

  62

2./2.

   11

    9

  4

-

  24

3./2.

    3

   16

  -

3

   22

4./2.

    2

   11

 -

-

   13

Spolu

185

+ 1 ŠPD

145

162

+ 5 ŠPD

13

     505

+ 6 ŠPD

 

 

 

II. stupeň:

 

 

Stav k 15. 9. 2015

odbor

Ročník

hudobný

výtvarný

tanečný

lit.- dram.

SPOLU

Prípr.

-

-

-

-

-

1.

2

  6

17

-

25

2.

1

  -

  -

-

 1

    3.

-

-

  5

2

 7

4.

-

-

  -

-

 -

Spolu

 

3

6

22

2

33

 

Zmeny stavu žiakov v priebehu školského roka 2015 / 2016:

 

Odbor

Stav žiakov

k 15. 9. 2015

Vystúpili

k 31. 1. 2016

Stav žiakov

k 30. 6. 2016

hudobný

189

  -

189

výtvarný

151

  4

147

tanečný

189

10

179

liter.-dram.

  15

  -

  15

SPOLU

544

14

530

 

c)1 Údaje o počte zapísaných žiakov  do prvého ročníka (§ 2 ods. 1 písm. c))

 

ročník

počet žiakov spolu

z toho v odbore

hudobnom

výtvarnom

tanečnom

lit. – dram.

prípravný

  47

10

  6

31

 

prvý

111

46

17

48

 

SPOLU

158

56

23

79

 

 

c)2 Údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy (§ 2 ods. 1 písm. c)

 

Názov školy

 

Počet

prihlásených

Počet

prijatých

Škola úžitkového výtvarníctva Lednické Rovne

1

1

Stredná umelecká škola Trenčín

1

1

STU Bratislava – Fakulta architektúry

1

-

Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti Čadca

3

3

 

 

d) – pre stredné školy

 

 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania  (§ 2 ods. 1 písm. e) 

 

Prípravné štúdium (hodnotené slovne):

 

Odbor

Počet žiakov

Postúpili do

1. ročníka

Hudobný

  6

  6

Tanečný

52

47

Výtvarný

               13

               13

SPOLU

71

66

 

Odbor

Prospeli

s vyznamenaním

1. / 2. polrok

Prospeli

 

1. / 2. polrok

Neprospeli

 

1. / 2. polrok

Spolu

 

1. / 2. polrok

Hudobný

151 / 154

32 / 29

0 / 0

183 / 183

Výtvarný

138 / 134

 0 /   0

0 / 0

138 / 134

Tanečný

 137 / 132

 0 /   0

0 / 0

137 / 132

Literárno-dramat.

  15 /   15

 0 /   0

0 / 0

       15 /   15

SPOLU

346 / 338

21 / 10

0 / 0

473 / 464

 

f) Zoznam študijných odborov a jednotlivých predmetov, zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2013/2014 ( §2 ods.1 písm. f)

 

 

Odbor

 

Predmet

Uplatňované

učebné plány č.

     nové              staré

HUDOBNÝ

 

Prípravné štúdium

1a , 1b   

-

Hra na klavíri, keyboarde

3

20

Hra na gitare

4

-

Hra na akordeóne, heligónke

4

20

Hra na sopr. zobcovej flaute

5

-

Hra na bicích nástrojoch

7

-

Spev

8

-

Hra na elektrickej a basovej gitare

18a

-

 

VÝTVARNÝ

 

Prípravné štúdium

52

-

Základné štúdium I.

53,54

-

Rozšírené štúdium  I.

55

-

TANEČNÝ

Prípravné štúdium 1, 2

36

-

Základné štúdium I.

37, 38

-

Základné štúdium II.

-

40

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ

Základné štúdium I.

Dramatické a slovesné oddelenie

 

42

 

52

 

K uplatňovaniu učebných plánov podotýkam, že prípravný, prvý, druhý, tretí, štvrtý ročník prvej časti (primárne umelecké vzdelávanie) a 1., 2., 3. a 4. ročník 2. časti (nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie) sa vyučoval podľa nových učebných plánov, schválených dňa 15. júna 2015 s účinnosťou od 1. septembra 2015 a II. stupeň a ŠPD podľa starých učebných plánov, schválených 22. 12. 2003 s platnosťou od 1. septembra 2004.

g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy  (§ 2 ods. 1 písm. g)

 

 

Počet

Zamestnanci školy

24

z toho pedagogickí zamestnanci 

22

z počtu  pedagogických zamestnancov

 

- kvalifikovaní

13

- nekvalifikovaní

  9

z toho nepedagogickí zamestnanci

  2

z počtu nepedagogických zamestnancov

 

- upratovačka

  1

- administratívna pracovníčka

  1

 

V zamestnancoch nie je započítaná učiteľka na materskej, resp. rodičovskej dovolenke.

    

g 1) Zoznam učiteľov a ich aprobácia, resp. vyučujú:

 

Vedenie školy:

Stuchlá Petronela, DiS. art. – riaditeľka do 31. 7. 2016       flauta

Mgr. Labáková Dagmar – riaditeľka od 1. 8. 2016              spev, hudobná náuka

Stuchlíková Eva, DiS. – zástupkyňa riaditeľky                    výtvarný odbor

Mgr. Gabriela Žuffová - zástupkyňa riaditeľky od 1.9.2016   hudobná teória, klavír

 

Ostatní pedagogickí zamestnanci:

Badžgoňová Miroslava – učiteľka (skrátený úväzok)          tanečný odbor

Mgr. Bajáková Ľubica – učiteľka (skrátený úväzok)            tanečný odbor – do 31. 1. 2016

Bc. Bytčanková Eva – učiteľka (skrátený úväzok)              tanečný odbor

Cisáriková Jana, DiS. art. – učiteľka                                    klavír

Mgr. Fernando Katarína – učiteľka                                      MD a RD

Mgr. Greňo Ivona – učiteľka (skrátený úväzok)                  spev

Hlavačák Pavol – učiteľ                                                        heligónka

Mgr. Horváth Zdenko – učiteľ                                             klavír

Mgr. Hrtús Miroslav                                                              hudobná náuka

Letová Marta – učiteľka (skrátený úväzok)                          literárno-dramatický odbor

Marcová Eva, DiS. – učiteľka                                              výtvarný odbor

Minik Rudolf, DiS. art. – učiteľ                                           gitara, bas. gitara, keyboard

Miník Anton – učiteľ (skrátený úväzok)                               bicie, elektr. gitara, skupina

Řezníčková Janka – učiteľka (skrátený úväzok)                   akordeón

Slezáková Alžbeta, DiS. – učiteľka                                      výtvarný odbor

Smädišová Natália učiteľka (skrátený úväzok)                     tanečný odbor

Mgr. art. Sobčák Peter – učiteľ                                             gitara

Stuchlá Michaela – učiteľka - (skrátený úväzok)                  tanečný odbor

Turiaková Vladimíra, DiS. art. – učiteľka                             klavír

Mgr. Veselý Ondrej, DiS. art. - učiteľ                                  gitara

Mgr. Zbojeková Gabriela - učiteľka (skrátený úväzok)        tanečný odbor

 

Nepedagogickí zamestnanci:

Badžgoňová Miroslava – administratívna pracovníčka (skrátený úväzok) – RD do 22. 5. 2016

Bukovanová Edita – upratovačka (skrátený úväzok)

Pukalíková Stanislava – administratívna pracovníčka (skrátený úväzok) – zástup RD

g 2) Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2015 / 2016

 

Predmet

Počet učiteľov neodborne

vyučujúcich daný predmet

Tanečný odbor

6

Výtvarný odbor

-

Literárno-dramatický odbor

1

Hra na klavíri

1

Hra na keyboarde

-

Hra na gitare a elektr. gitare

1

Hra na basovej gitare

-

Hra na akordeóne

1

Hra na zobcovej flaute

-

Hra na bicích nástrojoch

1

Hra na ľudových nástrojoch

1

Spev

-

 

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy - za školský rok 2015/2016  ( §2 ods.1 písm. h)

 

Forma vzdelávania

Počet vzdeláva-ných

Priebeh vzdelávania  počet

ukončilo

pokračuje

začalo

Vysokoškolské štúdium

II. stupňa

1

1

-

-

Aktivizujúce metódy vo výchove

 

4

4

-

-

Aktualizačné vzdelávanie: Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa

3

3

-

-

Aktualizačné vzdelávanie: Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa

1

1

-

-

 

 

i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. i)

 

Údaje o aktivitách organizovaných školou:

-          Výstavy žiackych výtvarných prác v priestoroch:

- ZUŠ Turzovka, OcÚ Korňa, ZŠ Korňa, ZŠ Klokočov – november, december    

  2015, január, február,  marec,  apríl, máj 2016

- hypermarketu TESCO – október 2015

-          Záverečná výstava žiackych výtvarných prác – 23. 5. 2016 – 3. 6. 2016 - výstavná sieň  Kultúrneho domu Turzovka

-          Interné koncerty v priestoroch školy – 13. 10. 2015;  30. 11. 2015 (Staškov);

7. 12. 2015; 21. 3. 2016;  12. 5.  2016 (Staškov); 24. 5. 2016

-          Verejné koncerty – 12. 11. 2015; 18. 2. 2016;  21. 4. 2016;  23. 6. 2016 – výstavná sieň Kultúrneho domu Turzovka

 

 

Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila:

 

-          DŘEVOHOSTICKÁ MEDAILE – 26. 9. 2015 – súťaž mažoretiek v malých formáciách v Dřevohosticiach (ČR) – účasť mažoretkového súboru Nicol – všetky zúčastnené malé formácie sa umiestnili na 1. mieste:

- sólo kadet baton K. Kobolková; sólo senior baton P. Bajáková; sólo kadet pom-pom P. Kaduchová; trio kadet baton aj pom-pom; trio senior baton; mini formácia kadet baton aj pom-pom

-          MAJORETTES SHOW VŠETULY 2015 – 10. 10. 2015 – súťaž mažoretiek v Holešove (ČR) – účasť mažoretkového súboru Nicol – umiestnenie do 3. miesta:

1. miesto: sólo junior baton N. Michalíková; sólo junior pom-pom P. Kaduchová; sólo senior baton P. Bajáková; trio junior aj senior baton; trio senior pom-pom

2. miesto:  duo junior pom-pom

-          MESIAC ÚCTY K STARŠÍM:

-  Literárna kaviareň – program vo výstavnej sieni KD R. Jašíka v Turzovke  v rámci Mesiaca úcty k starším – 14. 10. 2015 -  vystúpenie pedagógov

– vystúpenie súboru Džarek pre dôchodcov v priestoroch klubu Kultúrneho domu

R. Jašíka v Turzovke – 21. 10. 2015

-          MEMORIÁL JANKY JAKUBÍKOVEJ – 3. ročník medzinárodnej súťaže mažoretiek v Púchove – 17. 10. 2015 - účasť mažoretiek Nicol – umiestnenie do 3. miesta: 

1. miesto: sólo senior baton P. Bajáková; mini formácia kadet baton; mini formácia kadet mix; veľká formácia kadet baton

2. miesto: trio kadet pom-pom; trio senior baton

3. miesto: solo kadet pom-pom P. Kaduchová; trio kadet baton; mini formácia kadet pom-pom

-          LIETAJÚCE ROZPRÁVKY – Šarkaniáda pred KD v Turzovke – 22. 10. 2015 – vystúpenie žiakov hudobného odboru; účasť žiakov výtvarného odboru s vyrobenými  šarkanmi

-          O POHÁR MESTA HRANICE – 5. ročník medzinárodnej súťaže mažoretiek v Hraniciach na Morave (ČR) – 7. 11. 2015 – účasť mažoretkového súboru Nicol – umiestnenie do 3. miesta:

1. miesto: trio senior pom-pom; mini formácia kadet baton aj pom-pom

2. miesto: trio kadet pom-pom; trio senior baton

3. miesto: veľká formácia kadet baton

-          SABINOVSKÁ PALIČKA – 7. ročník mažoretkovej súťaže v Sabinove – 14. 11. 2015 -účasť mažoretkového súboru Nicol – umiestnenie do 3. miesta: 

1. miesto: sólo kadet baton K. Kobolková; trio kadet pom-pom; trio senior baton, mini formácia kadet mix

2. miesto: solo kadet pom-pom P. Kaduchová; sólo senior baton P. Bajáková; trio kadet baton; mini formácia kadet baton; veľká formácia kadet baton

3. miesto: mini formácia kadet pom-pom

-          ZLATÁ HŮLKA – 6. ročník mažoretkovej súťaže malých formácií v Hradci nad Moravicí (ČR) – 21. 11. 2015 - účasť mažoretkového súboru Nicol – umiestnenie do 3. miesta: 

1. miesto: sólo kadet pom-pom P. Kaduchová; trio kadet pom-pom; mini formácia kadet baton aj pom-pom

2. miesto: trio senior baton

3. miesto: sólo kadet baton K. Kobolková; trio kadet baton

-          DETI FITNESS – tanečná súťaž vo Frýdku-Místku – 22. 11. 2015 - účasť tanečného súboru Reflex

-          JAŠÍKOVE KYSUCE – 2. 12. 2015 literárne popoludnie vo výstavnej sieni KD

-          R. Jašíka v Turzovke – vystúpenie žiakov hudobného odboru

-          VÁNOČNÍ POHÁR – súťaž mažoretiek v Dubňanoch (ČR) – 12. 12. 2015 -     účasť mažoretkového súboru Nicol – umiestnenie do 3. miesta: 

2. miesto: mini formácia kadet baton; veľká formácia kadet baton

-          VIANOČNÉ TRHY – 18. 12. 2015 pred Mestským úradom v Turzovke – vystúpenie          súboru heligonkárov Džarek a  žiakov speváckeho oddelenia

-          VIENNA CHRISTMAS OPEN – 2. ročník medzinárodnej súťaže mažoretiek vo Viedni (Rakúsko) – 19. 12. 2015 – účasť mažoretkového súboru Nicol – umiestnenie do 3. miesta: 

1. miesto: sólo kadet pom-pom P. Kaduchová; trio kadet baton aj pom-pom; mini formácia kadet baton aj pom-pom; mini formácia kadet mix

2. miesto: sólo kadet baton K. Kobolková; trio senior baton

-          VIANOČNÝ KONCERT v KD na Staškove – 20. 12. 2015 – vystúpenie žiakov hudobného odboru 

-          TROJKRÁĽOVÝ KONCERT v Kostole nanebovzatej Panny Márie – 6. 1. 2016 – vystúpenie žiakov hudobného odboru

-          FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD v Turzovke – 5. 2. 2016 – účasť žiakov a pedagógov - výtvarný odbor  - výroba masiek; hudobný odbor - hudobný program

-          FAŠIANGOVÁ HARMONIKA – 8. 2. 2016 – 10. ročník hudobného stretnutia v KD v Kysuckom Novom Meste – vystúpenie žiakov hudobného odboru – heligonkárov

-          HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – účasť žiačky LDO Tamary Dodekovej na súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy

- 16. 2. 2016 - obvodné kole súťaže v Turzovke – postup do okresného kola

- 10. 3. 2016 - okresné kolo súťaže v Čadci – 3. miesto v III. kategórii (poézia)

-          VESMÍR OČAMI DETÍ – XXX. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže – zaslanie výtvarných prác žiakov

-          RÍŠA FANTÁZIE – IV. ročník detskej výtvarnej súťaže – zaslanie výtvarných prác žiakov

-          POVAŽSKOBYSTRICKÝ POHÁR – tanečná súťaž v diskotancoch organizovaná CVČ Považská Bystrica – 12. 3. 2016

účasť tanečného súboru Silver  umiestnenie do 3. miesta:

1. miesto:  sólo junior M. Rovňaníková; duo deti; duo mládež; veľká formácia deti; veľká formácia mládež

2. miesto: sólo deti N. Sapietová; sólo junior E. Sapietová; duo deti; malá formácia deti, junior aj mládež; veľká formácia junior

účasť tanečného súboru Reflex  umiestnenie do 3. miesta:

2. miesto: veľká formácia deti

3. miesto: malá formácia deti; malá formácia junior

-          POHYB BEZ BARIÉR    medzinárodná tanečná súťaž

 – semifinálové kolo v Žiline – 13. 3. 2016 – účasť tanečného súboru Silver v kategórii disco - umiestnenie do 3. miesta:

1. miesto: veľká formácia deti a mládež

3. miesto: veľká formácia junior

- účasť tanečného súboru Reflex v kategórii disco - umiestnenie do 3. miesta:

2. miesto: duo  junior; veľká formácia junior

-          3. miesto:  duo deti; veľká formácia deti

– finále v Žiline – 1. 5. 2016 – účasť tanečného súboru Silver v kategórii disco - umiestnenie    do 3. miesta:

2. miesto: veľká formácia mládež

-          TANCER CUP    tanečná súťaž v Zlíne (ČR) – 26. 3. 2016 – účasť tanečného súboru Silver  - umiestnenie do 3. miesta:

2. miesto: veľká formácia deti, juniori aj mládež

-          MIA DANCE – semifinálové kolo tanečnej súťaže v Ostrave (ČR) – 2. 4. 2016 –

- účasť tanečných súborov Silver, Reflex a mažoretkového klubu Bella - umiestnenie do 3. miesta:

1. miesto: Silver 5-krát; Bella 2-krát

2. miesto: Silver 2-krát; Reflex 2-krát; Bella 2-krát

3. miesto: Silver 1-krát; Bella 3-krát

-                                  – finálové kolo tanečnej súťaže v Prahe (ČR) – 2. - 4. 6. 2016 –

- účasť tanečných súborov Silver a Reflex - umiestnenie do 3. miesta:

1. miesto: Reflex 1-krát; Silver 4-krát

2. miesto: Silver 2-krát

-          TANEČNÉ TOPÁNKY – 8. 4. 2016 – 13. ročník tanečnej súťaže organizovanej CVČ Turzovka –

účasť tanečného súboru Silverumiestnenie do 3. miesta:

1. miesto: duo do 8 rokov; duo od 12 rokov; veľká formácia do 11 rokov; veľká formácia od 12 rokov

2. miesto: duo do 11 rokov

účasť tanečného súboru Reflex3. miesto – duo do 11 rokov; duo od 12 rokov

-          TANEČNÍ SKUPINA ROKU – tanečná súťaž – účasť tanečného súboru Silver umiestnenie do 3. miesta:

- regionálne kolo – 9. 4. 2016 v Zlíne (ČR): 1. miesto – veľká formácia deti aj mládež; 3. miesto – veľká formácia juniori

- Majstrovstvá Moravy v Zlíne (ČR) – 30. 4. 2016: 2. miesto – veľká formácia mládež

- Majstrovstvá ČR v Prahe (ČR) – 3. 6. 2016: veľká formácia mládež 4. miesto

-          TOP DANCING  – XXIV. ročník celoslovenskej nezávislej súťaže moderného a módneho tanca v Topoľčanoch – účasť tanečného súboru Silver umiestnenie do 3. miesta:       2. miesto: veľká formácia mládež

-          DANCE ROSE – celoslovenská súťaž moderného tanca v Ružomberku – 16. 4. 2016 - účasť tanečného súboru Silver umiestnenie do 3. miesta:

1. miesto – veľká formácia deti aj juniori

-          XIII. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V MAŽORETKOVOM ŠPORTE v Malackách –  23. –24. 4. 2016 – účasť mažoretkového klubu Bella –  umiestnenie do 3. miesta:

1. miesto: mini formácia senior flag

3. miesto: sólo senior pom-pom L. Gajdičiarová

-          STAVANIE MÁJA  v Šarkparku v Turzovke –  26. 4. 2016 – vystúpenie súboru Džarek

-          BOJNICKÁ PERLA    celoslovenská súťaž v speve populárnej piesne, organizovaná ZUŠ v Bojniciach – 29. 4. 2016 – účasť žiačky V. Janešíkovej – bronzové pásmo v C kategórii

-          OSLAVY 1. MÁJA A 71. VÝROČIA OSLOBODENIA TURZOVKY v Areáli športu v Závodí v Turzovke 1. 5. 2016 – vystúpenie žiakov literárno-dramatického, hudobného a tanečného odboru

-          XII. ROČNÍK PREHLIADKY MAŽORETIEK, ROZTLIESKÁVAČIEK A TANEČNÝCH SKUPÍN        pred MÚ v Turzovke, organizovanej CVČ Turzovka  -  1. 5. 2016 - vystúpenie TS Silver a Reflex a MK Bella

-          DEŇ MATIEK        - Turzovka - 8. 5. 2016 - slávnostný program v Kultúrnom dome R. Jašíka – vystúpenie žiakov tanečného, hudobného a literárno-dramatického odboru – zabezpečenie moderovania, ozvučenia i osvetlenia.

                                   - Korňa - 8. 5. 2016 – vystúpenie žiakov hudobného odboru                                     elokovaného pracoviska v Korni

                                   - Podvysoká – 8. 5. 2016 – vystúpenie žiakov tanečného odboru                             elokovaného pracoviska na Podvysokej

-          PREŠPORSKÝ POHÁR - 14. 5. 2016 – medzinárodná súťaž mažoretiek v Bratislave – účasť mažoretkového klubu Bella – umiestnenie do 3. miesta:

1. miesto: sólo senior pom-pom L. Gajdičiarová

2. miesto:  mini formácia senior baton aj pom-pom;

3. miesto: mini formácia senior mix aj flag

-          O VČELÍNSKY TANEČNÝ POHÁR - 14. 5. 2016 – tanečná súťaž v Bystřicích pod Hostýnem (ČR)  – účasť tanečného súboru Silver - umiestnenie do 3. miesta:

1. miesto: veľká formácia mládež

2. miesto:  veľká formácia deti aj juniori

-          ESO  - 15. 5. 2016 – tanečná súťaž v Bohumíne (ČR)  – účasť tanečného súboru Silver - umiestnenie do 3. miesta:

1. miesto: veľká formácia juniori

2. miesto:  veľká formácia deti aj mládež

-          OŠČADNICKÁ HELIGÓNKA – 28. - 29. 5. 2016 – 24. ročník medzinárodnej  prehliadky v hre na heligónku – účasť žiakov hudobného odboru – heligonkárov

-          KOPŘIVNICKÉ MECHECHE - 12. 6. 2016 – tanečná súťaž v Kopřivnici (ČR) – účasť tanečného súboru Reflex  umiestnenie do 3. miesta:

1. miesto: malá formácia juniori

2. miesto:  veľká formácia prípravka, deti aj juniori

-          MERCI POHÁR - 18. 6. 2016 – medzinárodná súťaž mažoretiek v Záhorskj Vsi – účasť mažoretkového klubu Bella – umiestnenie do 3. miesta:

1. miesto: sólo senior pom-pom L. Gajdičiarová; mini formácia senior pom-pom

2. miesto:  sólo deti baton E. Romanová; miniformácia deti baton; sólo junior pom-

pom N. Michalíková; mini formácia senior baton aj mix

3. miesto: sólo senior baton M. Niníková; trio junior baton; trio senior baton

-          POKUS O ZÁPIS DO GUINNESSOVEJ KNIHY REKORDOV- 13. 8. 2016 –  vystúpenie žiačok tanečného odboru – tanečných súborov Reflex a Silver a mažoretkového klubu Bella

-          TURZOVSKÁ CIFROVAČKA  – 13. ročník medzinárodného stretnutia heligonkárov v rámci Beskydských slávností – 14. 8. 2016 - organizácia podujatia

 ( zostavenie programu, sprievodné slovo, evidencia účinkujúcich ) + vystúpenie žiakov hudobného odboru a vyučujúcich - heligonkárov

      -      XIII. majstrovstvá Európy v mažoretkovom športe v Púchove – 7. – 10. 7. 2016       – účasť mažoretkového klubu Bella:

Umiestnenia:

              1. miesto – mini formácia senior flag

              3. miesto – mini formácia senior baton

  6. miesto - sólo senior pom-pom L. Gajdičiarová

  7. miesto – mini formácia senior pom-pom

  9. miesto – trio junior baton

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j)

Škola nebola zapojená do žiadneho projektu.

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole (§ 2 ods. 1 písm. k) .

Po roku 2000 nebola na škole vykonaná komplexná inšpekcia.

 

l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l) 

 

V budove našej školy sú nedostatočné podmienky pre individuálne vyučovanie hudobného odboru  a vyučovanie výtvarného odboru. Chýbajú nám väčšie priestory na  vyučovanie tanečného a literárno-dramatického odboru s vhodným vybavením –hudobná aparatúra zrkadlá, baletné tyče. Priestory pre tanečný odbor nám poskytuje ZŠ v Turzovke, KaSS v Turzovke, Gymnázium v Turzovke a ZŠ v Podvysokej, literárno-dramatický odbor  vyučujeme v učebni hudobnej náuky, výtvarný odbor aj v ZŠ Korňa a ZŠ Klokočov a hudobný odbor aj v ZŠ Staškov a ZŠ Korňa. Chýba aj koncertná sála, kde by sme mohli umiestniť krídlo, ktoré škola vlastní. Interné koncerty prebiehajú v triede hudobnej náuky a verejné v priestoroch výstavnej siene Kultúrneho domu R. Jašíka.

Materiálne podmienky školy sú nedostatočné. Škola je vybavená hudobnými nástrojmi, ozvučovacou aparatúrou, zabezpečujeme materiál pre výtvarný odbor, hudobniny pre odbor hudobný, kostýmy pre odbor tanečný i literárno-dramatický, ladenie a opravy hudobných nástrojov, prevoz žiakov na vystúpenia a súťaže. Bolo by však potrebné postupne obmeniť staré hudobné nástroje, napr. akordeóny, pre výtvarný odbor kúpiť hrnčiarsky kruh a vypaľovaciu pec a pod.

Škola však ani priestorovým ani materiálno technickým zabezpečením nespĺňa všetky základné požiadavky, ktoré pre ZUŠ schválilo Ministerstvo školstva SR 4. 2. 2015 s platnosťou od 1. 9. 2015. Toto bude nutné v najbližšej budúcnosti zabezpečiť

 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

     (§ 2 ods. 1 písm. m).

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť školy bola v školskom roku 2015 / 2016 zabezpečená:

1. Finančnými prostriedkami od zriaďovateľa (z podielových daní) vo forme mesačných dotácií na bežné výdavky v celkovej výške ( 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016 )

                                                                                   263. 773, 33 €

2.  Príspevkami na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom  od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť – školné v celkovej výške ( 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016 )                                                                 

                                     19. 510, -   

3. Finančnými prostriedkami získanými od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb – dary, granty - v celkovej výške     za rok 2015 

                                       1. 212, -   

4. Inými prostriedkami získanými podľa osobitných predpisov:

    - nájomné za prenájom v celkovej výške                   1. 008, -   

                                  

    - z dobropisov (za rok 2015)                                           77, 72 €             

    - úroky z finančného hospodárenia ( za rok 2015 )           0, 75 €                                 

                      

Rozpočtované bežné príjmy na školský rok 2015 / 2016 celkom:      

                                                                                   285. 581, 80 €

n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n).  

 

Cieľ:  Prioritou školy je sústavné skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, príprava žiakov na ďalšie umelecké štúdium a príprava na vystúpenia a súťaže.

 

Plnenie: Tento cieľ sa nám darí napĺňať, dôkazom čoho sú výsledky na prijímacích skúškach na stredné školy, úroveň vystúpení našich žiakov na kultúrnych a športových  podujatiach v meste, dosiahnuté výsledky na súťažiach – viď bod i).

 

o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

(§ 2 ods.1 písm. o).  

 

Dobré výsledky:

- príprava žiakov na prijímacie skúšky na školy s umeleckým a pedagogickým zameraním

- výborná práca tanečných súborov Silver a Reflex i mažoretkového klubu Bella, ktoré na

  celoslovenských i zahraničných súťažiach získali mnoho výborných umiestnení

- výborné ohlasy na koncerty, programy a výstavy, ktoré škola organizuje, príp. spolu

  organizuje

- rastúci záujem medzi učiteľmi o ďalšie vzdelávanie

 

Oblasti, v ktorých sú nedostatky:

- nekvalifikovaní pedagógovia v tanečnom odbore

- nedostatočné priestorové a materiálno-technické zabezpečenie vyučovania najmä v tanečnom a literárno-dramatickom odbore

- malá účasť na súťažiach v rámci hudobného odboru

 

Návrh opatrení:

- najdôležitejšou úlohou je znížiť počet nekvalifikovaných pedagógov na našej škole –

  začať štúdium pre splnenie kvalifikačných požiadaviek u pedagógov v tanečnom odbore

- doriešiť zabezpečenie priestorového a materiálno-technického zabezpečenia vyučovania

  v tanečnom a literárno-dramatickom odbore

- v hudobnom odbore – zúčastňovať sa súťaží

 

p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium (§ 2 ods. 1 písmeno p)

Škola nepripravuje žiakov priamo na výkon povolania. Úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium je uvedená v bode d).

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala:  Petronela Stuchlá

 

V Turzovke 29. 9. 2016